Statuten Whisky Club Utrecht 15 oktober 2017 versie : 1.0

Heden, 23 april 2017, is in vergadering besloten tot oprichting van de vereniging met beperkte bevoegdheid met de naam: Whisky Club Utrecht. De statuten van de Whisky Club Utrecht luiden als volgt:

STATUTEN

-Naam en zetel
Art 1.1. De vereniging draagt de naam: Whisky Club Utrecht
Art 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht

-doel
Art 2.1. De vereniging heeft ten doel: het verkrijgen, delen en/of vermeerderen van kennis van de smaken, geschiedenis, productie en andere aspecten van de Schotse en andere whisk(e)y’s gedestilleerd op de wereld.
Art 2.2 Het doel van de vereniging zal worden ondersteund door middel van regelmatige nosings and tastings, welke door en voor leden georganiseerd worden. Daarnaast kunnen voor en door leden aanverwante activiteiten ontplooid worden.

-lidmaatschap
Art 3.1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn.
Art 3.2. Als lid kan iemand worden toegelaten nadat hierover een verzoek is ingediend bij het bestuur, dat vervolgens over toelating een besluit neemt. Bij niet toelating door het bestuur kan het aspirant lid toelating vragen aan de algemene ledenvergadering.
Art 3.3. Als leden zijn slechts toelaatbaar de natuurlijke personen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten van de vereniging.
Art 3.4. De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister bij.
Art 3.5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
Art 3.6. Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor de periode van een (1) kalenderjaar, dit met inachtneming van art. 4.1.d. en gaat in na ontvangst van de contributie door de vereniging.
Art 3.7. Bij toetreding tot de vereniging gedurende het kalenderjaar, zal de verschuldigde contributie naar evenredigheid per maand afnemen.
Art 3.8. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvereniging besluiten een lid tot erelid te benoemen vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging. Ereleden zullen zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

-einde lidmaatschap
Art 4 Het lidmaatschap eindigt:
Art 4.1a. Door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan. Dan wel indien het bestuur van de vereniging na een besluit tot ontbinding van de desbetreffende rechtspersoon het lidmaatschap heeft opgezegd.
Art 4.1b. Door opzegging door het lid
Art 4.1c. Door opzegging namens de vereniging
Art 4.1d. Door ontzetting

Art 4.2a. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden aan het einde van het kalenderjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving welke uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar in het bezit van de secretaris dient te zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen 14 dagen te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid niet redelijkerwijs gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Art 4.2b. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld.
Art 4.3a. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het kalenderjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie weken wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, vier weken voorafgaand aan het einde van het kalenderjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan.
Art 4.3b. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
Art 4.4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen 30 dagen in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende het beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen rechten doen ontlenen aan het lidmaatschap van de vereniging. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzegging zal moeten worden genomen met een meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Art 4.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar, ongeacht oorzaak of reden, eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage van de lopende kalenderjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
Art 4.6. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, onverminderd de mogelijkheid van opzegging volgens lid 2 van dit artikel.

-Geldmiddelen
Art 5.1a. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:
• contributies van leden
• donaties
• subsidies
• sponsorgelden
• vergoeding voor het verzorgen van evenementen bij derden
Art 5.1b. Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Art 5.2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

-Bestuur
Art. 6. 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
2. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.`
3. De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste zes leden, door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.
4. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien een aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
6 a. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal der aantal leden der vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee/derde van de stemmen.
b. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontslag of schorsing van een bestuurslid worden besloten op een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen.
7. a. De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
b. Het bestuur is bevoegd zichzelf te ontslaan mits:
• dit geschiedt voor gehele bestuur.
• dit geschiedt tijdens een algemene vergadering die hiertoe wordt belegd en de leden tenminste 14 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum schriftelijk in kennis zijn gesteld betreffende het ontslag van het bestuur.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap.

-Vertegenwoordiging
Art 7.1. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris tezamen zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
Art 7.2. Aan de penningmeester en andere leden van het bestuur kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
Art 7.3. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het bepaalde in de leden 4 en 6 van het vorige artikel.

Art. 8. (Boekjaar en jaarstukken)
Art 8.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Art. 9. (Jaarvergadering)
Art 8.1. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van tenminste een financieel verslag en het jaarverslag, waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Art 8.2. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Art. 10. (Bijeenroeping)
Art 10.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschied door een al dan niet schriftelijke kennisgeving aan alle leden.
Art 10.2. Behalve de in artikel 9 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls als het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/vijfde gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Art 10.3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan acht weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen acht weken nadat dit door het bestuur werd ontvangen niet is voldaan, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Art 11 (Besluitvorming)
Art 11.1a. Alleen leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder een stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden.
Art 11.1b. Besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art 11.2. Een éénstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
Art 11.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de vergadering.
Art 11.4. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zonodig na een tussenstemming, een tweede stemmig gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
Art 11.5. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.
Art 11.6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Art 12. (leiding, notulen)
Art 12.1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
Art 12.2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt die in de volgende algemene vergadering worden geagendeerd.

Art 13. (Statutenwijziging)
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen (daartoe ook de website van de vereniging gerekend) tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal der aantal leden der vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen.
4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van de stemmen.
Art 14. 1. Het in artikel 13 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Art. 14. (Ontbinding en vereffening)
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in overige in de wet (BW2:19) genoemde gevallen.
2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering,met een meerderheid van twee/derde der stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden mede gedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor de door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.
7. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaar aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

Art 15. (Huishoudelijk reglement)
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw der vereniging en alle onderwerpen, waarvan regeling gewenst is.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur dan wel indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vereniging. De algemene vergadering kan daartoe eerste besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Art 16. (Slotbepaling)
1. In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaren bij de oprichting aanwezige personen:
• dat de naam van de vereniging luidt: Whisky Club Utrecht
• dat de datum van oprichting is 23 April 2017
• dat de statuten van de Whisky Club Utrecht bestaan uit vijf genummerde pagina’s
• dat thans optreden als leden van het bestuur de natuurlijke personen sub 1, 2, 3 van wie de persoon sub 1 zal optreden als voorzitter, de persoon sub 2 zal optreden als secretaris de persoon sub 3 als penningmeester.

Het adres van de vereniging is thans:  Seychellen 146, 3524JB Utrecht
Opgemaakt te Utrecht datum: 15-10-2017
Getekend

sub 1: Erik-Jan Koning
sub 2: Djurre van Kouwen
sub 3: John de Vries