Huishoudelijk reglement Whisky Club Utrecht versie 1.2

-Lidmaatschap
Art 1.1. Tot lid van de Whisky Club Utrecht nader te noemen (WCU) wordt geacht te zijn hij of zij die door de vereniging in het bezit is gesteld van een persoonlijk, op naam gesteld bewijs van lidmaatschap van WCU.
Art 1.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Art 1.3. Aan het lidmaatschap of het bewijs van lidmaatschap kan geen rechten worden ontleend door derden of niet-leden.
Art 1.4. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het eventuele verstrekte lidmaatschapspas terstond ter hand van de secretaris te worden gesteld.
Art 1.5. Het lidmaatschap kan door het bestuur zonder opgave van redenen worden geweigerd. Over een bestuursbesluit dienaangaande, alsmede over de hierbij gehanteerde criteria kan niet met het bestuur worden gecorrespondeerd, noch van gedachten gewisseld.
Art 1.6. Het lidmaatschap is voorbehouden aan personen van eenentwintig jaar en ouder. Hier kan door bestuur een uitzondering opgemaakt worden met dien verstande dat het lid minimaal achttien jaar is en onder begeleiding is van een vertegenwoordigend lid zelf de leeftijd heeft van ten minste eenentwintig jaar.
Art 2. 1. De leden betalen een jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap. De hoogte van de contributie zal jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld worden.
Art 2. 2. De contributie dient voldaan te worden binnen 4 weken na ontvangst van de nota.
Art 2. 3. Bij toetreding tot de vereniging gedurende het kalenderjaar zal door het nieuwe lid een evenredig deel aan contributie verschuldigd zijn. Deze wordt per kwartaal vastgesteld
Art 2. 4. Het is leden ten strengste verboden zonder toestemming van het bestuur commerciële activiteiten te ontplooien tijdens evenementen georganiseerd door WCU, die geassocieerd kunnen worden met de vereniging, zonder dat hier expliciete schriftelijke toestemming van het bestuur. Eventueel hierdoor geleden schade kan en zal door WCU verhaald worden op het lid.

-Introductie
Art 3.1. Het is de leden toegestaan om bij de evenementen een persoon te introduceren mits de naam en e-mailadres van de introducé tenminste een week voor het betreffende evenement bij de secretaris bekend is. Het bestuur kan bepalen dat voor een evenement een kortere termijn dan de week wordt toegestaan.
Art 3.2. De introducé betaalt een toelage bij alle activiteiten ten opzichte van een lid. Deze wordt vooraf bij iedere activiteit bekend gemaakt. Deze wordt teruggegeven wanneer de introducé zich aanmeldt als lid tijdens of na de activiteit.
Art 3.3. Eenzelfde persoon kan niet meer dan twee keer per kalenderjaar geïntroduceerd worden. Op verzoek kan het bestuur hierop uitzondering maken.
Art 3.4. Het is de verantwoordelijkheid van het introducerend lid om zeker te stellen dat de introducé kennis heeft van de regels zoals die voor het betreffend evenement geldig zijn.
Art 3.5. Aan het, als introducé, bijwonen van een evenement kan door de introducé geen rechten worden ontleend.
Art 3.6. Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, alsmede een termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet andermaal zal kunnen worden geïntroduceerd, op grond van de houding of gedragingen van betrokkene gedurende de tijd van zijn introductie. Dit geldt kort voor, tijdens en kort na afloop van een evenement of tijdens het gebruik van aan de vereniging behorende goederen.
Art 3.7. Het bijwonen van een evenement is, tenzij het bestuur anders bepaalt, uitsluitend voorbehouden aan personen van eenentwintig jaar en ouder. Hier kan door bestuur een uitzonding opgemaakt worden met dien verstande dat het lid minimaal achttien jaar is en onder begeleiding is van een vertegenwoordigend lid.

-Evenementen
Art 4.1. Onder evenementen wordt begrepen alle, door de Whisky Club Utrecht georganiseerde activiteiten, alsmede gebeurtenissen die ten behoeve van WCU worden georganiseerd.
Art 4.2. Door het bestuur zal per te organiseren evenement een evenementenleider worden gekozen. Dit kan een lid of een lid van het bestuur zijn. Het is de taak van de evenementenleider zorg te dragen dat het betreffende evenement naar behoren wordt georganiseerd en dat het verloop van het evenement naar behoren is. De evenementenleider kan zich hierbij laten bijstaan door, door hem hiertoe uit te nodigen, leden of externe partijen
Art 4.3. Tot evenementen hebben alle leden toegang, mits tenminste 1 week voor het betreffende evenement de secretaris kennis heeft van de aanmelding van het betreffend lid en eventueel zijn of haar introducé. Bij meer aanmeldingen voor een evenement dan er plaatsen zijn, zal door het bestuur regelend worden opgetreden, waarbij de leden voorrang hebben boven de introducés. Het bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan.
Art 4.4. Tot de evenementen hebben uitsluitend de leden en hun eventuele introducés toegang. In voorkomende gevallen kan het bestuur hierop (een) uitzondering(en) toestaan.
Art 4.5. Voorafgaand aan, tijdens een evenement kan aan de leden en introducés een vergoeding ter dekking van de kosten van het evenement worden berekend. Bij de aankondiging van het evenement zal dit bedrag worden bekendgemaakt. Dit bedrag dienen de leden naar een door het bestuur te bepalen bankrekeningnummer over te maken, dit bedrag dient minimaal drie dagen voor het evenement bijgeschreven te zijn op de bankrekening van de vereniging. Door opgave voor deelname aan een evenement verplicht de deelnemer zich de genoemde vergoeding te voldoen. Indien het bedrag voor deelname aan een evenement niet op tijd is bijgeschreven op de bankrekening van het bestuur, bestaat de mogelijkheid om het bedrag contant of per pin of overboeking vooraf te voldoen aan het begin van het evenement. Het staat het bestuur vrij een niet-betalend lid te toegang tot het evenement te weigeren, wanneer niet betaald is of dat er nog contributie open staat
Art 4.6. De vereniging doet een dringend beroep aan ieder lid op zijn of haar verantwoordelijkheid ten aanzien van alcoholgebruik en verkeersdeelname. De vereniging zal dit uitdragen in het schenkgedrag.
Art 4.7. Het bestuur en de vereniging kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangebracht aan personen en of goederen geleden voor, tijdens, na of als gevolg van deelname aan evenementen, georganiseerd door de vereniging en zal derhalve schadeverhalen waar nodig.
Art 4.8. Deelnemers aan een evenement die zich, zulks ter beoordeling van het bestuur, tijdens, voorafgaand aan of volgend op het betreffende evenement, misdragen, kunnen door het bestuur, ter plekke of later verdere deelname worden ontzegd.

-Bestuur
Art 5. 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit voorkeur drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur van de vereniging rust bij de voorzitter en de secretaris. Zij zorgen periodiek voor het bijeenroepen van het bestuur voor het houden van een bestuursvergadering. Op een bestuursvergadering hebben alle bestuursleden toegang. Een bestuursvergadering heeft een besloten karakter en is niet, anders dan op uitnodiging van het bestuur, voor leden toegankelijk.
3. Alle gegevens die behoren bij de vereniging en zijn ondergebracht bij (een) bestuurslid(leden) zijn voor elk bestuurslid op elk moment opvraagbaar en zullen desgewenst door het beherend bestuurslid zo spoedig mogelijk ter hand van het hierom verzoekend bestuurslid worden gesteld.
4. Het bestuur kan worden ondersteund door vaste en tijdelijke commissies
5. De commissie bestaat uit voorkeur minimaal een oneven aantal leden
6. Aftreedrooster bestuur: 2020 Voorzitter, 2021 Secretaris, 2022 Penningmeester.

-Portretrecht
Art 6.1. Tijdens activiteiten van de club kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop leden mogelijk herkenbaar zijn. Deelname aan WCU-activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan de WCU om deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. de website en Facebook, te publiceren. Vooraf dient het lid of introducé aangeven tegen publicatie bezwaar te maken.

OPGEMAAKT BIJ GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE UTRECHT
Datum: 15-10-2017
Gewijzigd: 15-10-2017

DE VOORZITTER                              DE SECRETARIS
Erik-Jan Koning                                Djurre van Kouwen